دانشجویان شیمی عمومی ۱ می توانند در سایت زیر اطلاعات خود پیرامون تشخیص تعداد ارقام با معنی را آزمایش کنند

http://science.widener.edu/svb/tutorial/sigfigures.html

+ نوشته شده توسط دکتر رحمانی در چهارشنبه سوم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 16:43 |